Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

20:30
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viakhal khal
20:30
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakhal khal
16:14
3032 b8af
Reposted fromsavatage savatage viakhal khal
16:14
9516 2600 500
16:14
8078 da25
Reposted fromrol rol viakhal khal
16:14
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakhal khal
16:12
(...) nic nie dzieje się bez powodu.
— C. S. Harris "Kiedy bogowie umierają"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakotfica kotfica
16:12
4736 55f8 500
Reposted bypanato panato
16:12
Zespoły napięć
Reposted fromlugola lugola viakotfica kotfica
16:10
4289 b4f6 500
Reposted byfireaway fireaway
16:09

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viakotfica kotfica
16:09
3966 6be1 500
16:08
3871 04e1 500
16:07
Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson – Pamiętniki Tatusia Muminka

16:07
3680 3764 500
16:06
4806 460d 500
"Maski i twarze" vol.xx
16:01
9516 777f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:01
3446 6d80 500
16:01
3502 9601 500

September 27 2017

23:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl