Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

21:39
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viamefir mefir
21:39
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
21:39
4024 726d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
21:38
6311 647d
21:36
Reposted fromthebelljar thebelljar viaxannabelle xannabelle
21:34
2727 a655
Reposted fromfarba farba viajooo jooo
21:34
6257 93dd
Reposted bycupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
21:33
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
21:33
6247 fa3c
21:32
7783 ba6c 500
21:32
21:31
9726 2237 500
21:31
6193 5295
Reposted bycupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
21:30
7518 9113
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola
21:30
7602 ed67
Reposted fromSaturnine Saturnine viagdziejestola gdziejestola
21:30
0704 4e2f 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
21:30
6101 b7ec
21:29
4838 6654
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
21:28
6078 7db9
21:28
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl