Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

19:01
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
19:01
1521 311b
Reposted bynarglePolinda
19:00
1517 2cee
Reposted bypanato panato
19:00
Potrzeba snu to odpowiedź organizmu na stres i ból.
Dziewiąty dzień urlopu, średnio jedenaście (w porywach do szesnastu) godzin spania na dobe plus drzemki
— a maj nadal nieodespany, nadal boli jak cholera
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
18:59
18:59
18:59
1513 f3e9
18:59
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaszydera szydera
18:58
1284 2f10
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaszydera szydera
18:58
1510 030b
18:38
1372 efff
18:37
7729 6a35 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
18:37
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
18:37
1366 7c1e 500
18:36
1361 13aa
Reposted bykotfica kotfica
18:36
1356 4f48
17:32
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
17:32
5138 3d64 500

Writer and Reader

17:32
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy viagdziejestola gdziejestola
17:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl